CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP CNC Capital Việt Nam

Ngày 27/05/2020, Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn - Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP CNC Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: BOT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.724.600 CP (tỷ lệ 17,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.524.600 CP (tỷ lệ 5,21%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phần
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/05/2020.

Thông tin khác

Tin tức nổi bật