Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà ký HĐ kiểm toán BCTC cho kỳ từ 01/01/2019-03/04/2019

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà ký HĐ kiểm toán BCTC cho kỳ từ 01/01/2019-03/04/2019.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Số HĐ: 428/2019/HĐSX-BCTC/CPAVIETNAM

Chi tiết trong file đính kèm, xem và tải tại đây

Thông tin khác

Tin tức nổi bật