Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán theo quy định.

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký.

Nội dung cụ thể xem tại đây.

Thông tin khác

Tin tức nổi bật