Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ngô Tiến Cương

Chủ tịch HĐQT

17/10/2014

Nguyễn Đức Ý

Thành viên

25/05/2015

Hoàng Quốc Anh

Thành viên

05/02/2018

 

Ban kiểm soát

Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Nguyễn Thị Hà

Trưởng BKS

15/08/2018

Nguyễn Thị Huế

Thành viên

15/08/2018

Vũ Thị Thảo

Thành viên

15/08/2018

 

Ban giám đốc

Họ tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Nguyễn Đức Ý

Tổng giám đốc

01/04/2015

Trần Xuân Phương

Kế toán trưởng

01/09/2015