Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán như sau:

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2019.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà

Mã chứng khoán: BOT

Mã ISIN: VN000000BOT3

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Xem chi tiết giấy chứng nhận tại đây.

Thông tin khác

Tin tức nổi bật