CBTT báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn- CT CP CNC Capital Việt Nam

Ngày 10/8/2020, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CT CP CNC Capital Việt Nam, chi tiết

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP CNC Capital Việt Nam
- Mã chứng khoán: BOT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.424.500 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.374.500 CP (tỷ lệ 4,9%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phần
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/08/2020

Thông tin khác

Tin tức nổi bật