CBTT điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Điều lệ công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem tại đây

Quy chế quản lý nội bộ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem tại đây

Quy chế hoạt động của HĐQT thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem tại đây

Quy chế hoạt đông của BKS thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem tại đây

Tin tức nổi bật