CBTT biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quy chế quản trị nội bộ, điều lệ công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CBTT biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết xem tại đây

CBTT quy chế quản trị nội bộ công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi tiết xem tại đây.

CBTT điều lệ công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi tiết xem tại đây

Đại hội đồng cổ đông

Tin tức nổi bật