CBTT nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

CBTT nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết tại đây

Tin tức nổi bật